Kurs Kitabxanası

Saylar və hesablar

The Integers

Commutative, Associative and Distributive LawsTezliklə
Order of OperationsTezliklə
The Number LineTezliklə
Arithmetic with Negative NumbersTezliklə
Properties of ZeroTezliklə
Absolute ValueTezliklə
Place ValueTezliklə

Fractions

IntroductionTezliklə
Fraction ArithmeticTezliklə
Mixed NumbersTezliklə
Dividing FractionsTezliklə

Decimals

IntroductionTezliklə
Adding and Subtracting DecimalsTezliklə
Ordering DecimalsTezliklə
Multiplying and Dividing DecimalsTezliklə
Converting Decimals and FractionsTezliklə
RoundingTezliklə

Rates, Percentages and Ratios

Ratios and MixturesTezliklə
PercentagesTezliklə
Percentage Increase and DecreaseTezliklə
InterestTezliklə
Ratios and RatesTezliklə

Roots and Exponents

Square and Cube RootsTezliklə
Rational and Irrational NumbersTezliklə
Powers and ExponentsTezliklə
Large and Small NumbersTezliklə
Scientific NotationTezliklə

Tənliklər və funksiyalar

Introduction to Algebra

IntroductionTezliklə
Constants and VariablesTezliklə
Manipulating ExpressionsTezliklə
ModellingTezliklə

Proportional Relationships

IntroductionTezliklə
Direct and Inverse ProportionTezliklə
Graphing Proportional RelationshipsTezliklə
Constant of ProportionalityTezliklə

Linear Equations

Reasoning with Tape DiagramsTezliklə
Weighing and BalancingTezliklə
Manipulating EquationsTezliklə
Solving Linear EquationsTezliklə
InequalitiesTezliklə

Linear Functions

Input and OutputTezliklə
Graphing FunctionsTezliklə
Slope and InterceptTezliklə
Parallel and Perpendicular LinesTezliklə
Linear FunctionsTezliklə
Piecewise Functions and Systems of EquationsTezliklə

Həndəsə

Area and Shapes

IntroductionTezliklə
Parallelograms and TrianglesTezliklə
PolygonsTezliklə
Circles and CircumferencesTezliklə
Area of CirclesTezliklə

Angles and Polygons

AnglesTezliklə
Angles in PolygonsTezliklə
Drawing Triangles
Pythagoras’ TheoremTezliklə
The Coordinate PlaneTezliklə
Transformations and CongruenceTezliklə

3D Solids

IntroductionTezliklə
Nets and Surface AreaTezliklə
Prisms and PyramidsTezliklə
Cylinders and ConesTezliklə
SpheresTezliklə

Units and Measuring

MeasuringTezliklə
Units and ConversionTezliklə
Scale DrawingsTezliklə
Scaling and DimensionsTezliklə
EstimationTezliklə

Ehtimal və statistika

Introduction to Probability

IntroductionTezliklə
Computing ProbabilitiesTezliklə
Probability TreesTezliklə
Venn DiagramsTezliklə

Data and Statistics

IntroductionTezliklə
Center and SpreadTezliklə
Visualising DataTezliklə
SamplingTezliklə
Scatter Plots and Linear ModelsTezliklə

Həndəsə

Euclidean Geometry

IntroductionEuclid’s AxiomsRuler and Compass Construction
Even More ConstructionsTezliklə
Angles and ProofsTezliklə
Origami and Paper Folding

Triangles and Trigonometry

IntroductionProperties of Triangles
Midsegments and SimilarityTezliklə
Triangle CongruencePythagoras’ Theorem
Isosceles and Equilateral TrianglesTezliklə
TrigonometrySine and Cosine Rules

Çoxbucaqlılar və çoxbucaqlılar

ÇoxbucaqlılarDördrilaterallarDərinliklərPolyhedra
Torlar və kəsişmələrTezliklə
Prizmalar və PiramidalarTezliklə
Şekiller ve qatı maddələrTezliklə
Platonik qatı maddələr

Cəbr

Functions

Relations and FunctionsTezliklə
Graphing and Interpreting FunctionsTezliklə
Linear Functions and EquationsTezliklə
Piecewise FunctionsTezliklə
Absolute Value FunctionsTezliklə
Inverse FunctionsTezliklə
Rates of ChangeTezliklə

Sequences and Patterns

IntroductionArithmetic and Geometric SequencesFigurate Numbers
Sequences as FunctionsTezliklə
Fibonacci NumbersSpecial SequencesPascal’s Triangle
Limits and ConvergenceTezliklə

Quadratic Equations

Introduction
Binomial ExpressionsTezliklə
Solving Quadratic EquationsTezliklə
The Quadratic FormulaTezliklə
Graphing QuadraticsTezliklə
Projectile MotionTezliklə
More ApplicationsTezliklə

Inequalities and Systems of Equations

Systems of Linear EquationsTezliklə
Row Operations and EliminationTezliklə
Linear InequalitiesTezliklə
Systems of InequalitiesTezliklə
Quadratic InequalitiesTezliklə

Exponential Functions

Carbon Dating
Exponential Growth and DecayTezliklə
Comparing ModelsTezliklə
Compound InterestTezliklə
Population DynamicsTezliklə

Ehtimal və Diskret Riyaziyyat

Probability

Introduction
Probability Trees and Venn DiagramsTezliklə
Conditional ProbabilityTezliklə
The Monty Hall Problem
The Birthday ProblemTezliklə
True Randomness

Statistics and Data

Casino Mathematics
Data VisualisationTezliklə
Center and Spread of DataTezliklə
Sampling and EstimationTezliklə
Spreadsheets and Frequency TablesTezliklə
Linear ModelsTezliklə

Codes and Ciphers

Introduction
Binary NumbersTezliklə
Error DetectionTezliklə
Secret CodesTezliklə
The EnigmaTezliklə
Public Key CryptographyTezliklə

Game Theory

The Prisoners’ Dilemma
Cards, Coins and DiceTezliklə
The Winning Move
Random WalksTezliklə

Cəbr və təhlil

Polynomials

IntroductionTezliklə
Zeros of PolynomialsTezliklə
Sketching Polynomial FunctionsTezliklə
The Factor and Remainder TheoremsTezliklə
Systems of EquationsTezliklə

Function Transformations

Combining and Composing FunctionsTezliklə
Translating FunctionsTezliklə
Reflecting FunctionsTezliklə
Scaling FunctionsTezliklə
Inverse functionsTezliklə

Rationals and Radicals

Rational and Irrational NumbersTezliklə
Rational Functions and ExpressionsTezliklə
Solving Rational EquationsTezliklə
Exponent LawsTezliklə
Radical FunctionsTezliklə
Solving Radical EquationsTezliklə

Exponentials and Logarithms

Exponential Growth and DecayTezliklə
Exponential FunctionsTezliklə
Introduction to LogarithmsTezliklə
Laws of LogarithmsTezliklə
The Number eTezliklə
Logarithmic FunctionsTezliklə

Sequences and Series

SequencesTezliklə
Series and Sigma NotationTezliklə
Arithmetic and Geometric SeriesTezliklə
The Binomial TheoremTezliklə

Həndəsə və Xətti Cəbr

Coordinate Geometry

Equations of LinesTezliklə
Parallel and Perpendicular LinesTezliklə
Equations of CirclesTezliklə
Properties of PolygonsTezliklə
TransformationsTezliklə

Trigonometry

The Unit Circle DefinitionTezliklə
Graphs of Trigonometric FunctionsTezliklə
Amplitude, Frequency and TransformationsTezliklə
Pythagorean IdentitiesTezliklə
More Trigonometric IdentitiesTezliklə
Inverse Trigonometric FunctionsTezliklə
Circular MotionTezliklə

Conic Sections and Polar Coordinates

Parametric CurvesTezliklə
Circles and EllipsesTezliklə
ParabolaeTezliklə
HyperbolaeTezliklə
Polar CoordinatesTezliklə

Vectors

IntroductionTezliklə
Vector ArithmeticTezliklə
Scalar Products and Equations of PlanesTezliklə
Cross Products and Equations of LinesTezliklə
Geometry ProblemsTezliklə

Matrices

Matrices as TransformationsTezliklə
Matrix ArithmeticTezliklə
DeterminantsTezliklə
Matrix InversesTezliklə
Cramer’s Rule and Gaussian EliminationTezliklə
Eigenvalues and EigenvectorsTezliklə

Complex Numbers

IntroductionTezliklə
Complex ArithmeticTezliklə
Euler’s IdentityTezliklə
Quadratic, Cubic and Quartic EquationsTezliklə
De Moivre’s Theorem and Roots of UnityTezliklə

Fraktallar

GirişSierpinski üçbucağıMandelbrot dəsti
Kosmik doldurma əyriləriTezliklə

Hesablama

Differentiation

IntroductionTezliklə
Limits and GradientsTezliklə
Differentiation Rules ITezliklə
Differentiation Rules IITezliklə
Optimisation problemsTezliklə

Integration

IntroductionTezliklə
Integration RulesTezliklə
Definite Integrals and Areas under a CurveTezliklə
Improper IntegralsTezliklə
Solids of RevolutionTezliklə

Numerical Methods

Solving Equations NumericallyTezliklə
The Newton­-Raphson MethodTezliklə
Numerical IntegrationTezliklə
Maclaurin and Taylor seriesTezliklə

Differential Equations

Simple Differential EquationsTezliklə
First Order Separable EquationsTezliklə
Second Order Differential EquationsTezliklə
Homogenous Equations and Particular IntegralsTezliklə
Simple Harmonic MotionTezliklə
Coupled Differential EquationsTezliklə

Chaos Theory

Introduction
Mathematical BilliardTezliklə
The Three Body ProblemTezliklə
Phase Space and Strange AttractorsTezliklə
The Logistic MapTezliklə

Ehtimal və statistika

Random Variables

IntroductionTezliklə
Discrete Random VariablesTezliklə
Binomial and Poisson DistributionTezliklə
Continuous Random VariablesTezliklə
The Normal DistributionTezliklə
The Central Limit TheoremTezliklə

Statistics and Hypothesis Tests

Sampling and EstimationTezliklə
Hypothesis Tests and Confidence IntervalsTezliklə
Linear Models and Correlation CoefficientsTezliklə
Contingency tables and Chi Squared TestsTezliklə
Bayesian StatisticsTezliklə

Algorithms

Introduction to ComputingTezliklə
Complexity and O NotationTezliklə
Sorting AlgorithmsTezliklə
Linear Programming and the Simplex AlgorithmTezliklə
Graphs, Trees and NetworksTezliklə

Machine Learning

IntroductionTezliklə
Linear RegressionTezliklə
Support Vector MachinesTezliklə
Neural NetworksTezliklə
Unsupervised LearningTezliklə